Platforma za državno upravljanje socijalnim davanjima

 

shema sotac

Sistem SOTAC je WEB softverska platforma koja omogućava evidentiranje svih korisnika socijalne pomoći kao i sve oblike primljene pomoći u FBiH. Ovaj sistem omogućava rad velikom broju socijalnih službi odnosno zaposlenih u njima. Broj službi u Ministarstvu rada i socijalne politike je 5, zatim 10 kantonalnih ministarstava za socijalni rad, 2 kantonalna centra, 78 općinskih službi i 10-tak službi pri kantonalnom centru Sarajevo. Znači broj službi i lokacija je oko 100.

SOTAC sistem je urađen u Microsoft .NET framework-u u MS SQL bazi podataka a korišteni su JavaScript, jQuery i C#, programski jezik te SSRS (SQL Server Reporting Services).

Unos podataka je decentralizovan. Optimalna tačka unosa je tačka gdje je nastala potreba za unos – pod ovim se podrazumijeva općinski centar za socijalni rad, odnosno nadležna služba za poslove socijalne zaštite. Na nivou kantona, a po potrebi i na nivou Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, postoji mogućnost davanja saglasnosti za uvođenje u određena prava (kao dio poslovnog procesa), kao i mogućnost drugostepene obrade zahtjeva.

Izvještavanje je esencialni dio sistema obrade podataka. Izvještavanje iz baze SOTAC je pouzdano, jednostavno i fleksibilno. Sistem SOTAC generiše izvještaje za potrebe općinske administracije (Centri za socijalni rad, službe i odjeljenja), za potrebe kantonalnih CSR i nadležnih kantonalnih ministarstava, i na kraju za potrebe Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Fleksibilnost izvještavanja ogledati se u mogućnosti kreiranja izvještaja u vremenskom okviru sa atributima koji su vezani za kategorije korisnika socijalnih beneficija, za starosnu dob, lokaciju, te za vrste prava.

Forme za unos su jednostavne i jasne. One omogućavaju unos svih neophodnih podataka, na osnovu kojih se gradi registar korisnika, obrađuju podneseni zahtjevi, izdaju rješenja, obračunavaju isplate i dobijaju potrebni izvještaji bilo da su unaprijed pripremljeni ili se ad hoc dobijaju iz baze.

Osnovna karakteristika ove aplikacije je složenost koja proizilazi iz teritorijalne organizacije FBiH (Federacija, 10 kantona i 78 općina), zakona koji donosi FBiH i 10 kantonalnih ministarstava kao i veliki broj kategorija korisnika socijalne pomoći koji su obuhvaćeni zakonom o socijalnoj pomoći, zaštiti civilnih žrtava rata kao i zaštiti porodica sa djecom.

Ovaj softver omogućio je komunikaciju između Centara za socijalni rad u cijeloj Federaciji BiH i Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku te jedinstvenu bazu podataka u kojoj se nalaze svi potrebni podaci o korisnicima novčanih naknada dobivenih na osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Korištenjem jedinstvene baze podataka, smanjila se mogućnost pojave malverzacija, kao npr. ostvarenja prava na novčanu naknadu po osnovu gore pomenutog zakona na dvije ili više lokacija. Nadalje, skraćuje se vrijeme obrade podataka, smanjuju se troškovi obrade podataka i smanjuju se troškovi administracije.

sotac