Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

 

Jedan od najvažnijih segmenata u poslovanju svakog preduzeća, svakako jeste evidencija radnog vremena i kontrola kretanja zaposlenih što doprinosi racionalnijem i efikasnijem poslovanju. Softver za evidenciju radnog vremena ERV funkcioniše na principu identifikacije uposlenika NFC karticama ili jedinstvenog PIN-a koji mu je dodijeljen, što omogućava uposlenicima vrlo jednostavnu i brzu prijavu na sistem. Nakon prijave odabranom metodom, uposlenik bira jedan od ponudjenih dogadjaja (dolazak na posao, odlazak na doručak, izlazak na pauzu, poslovni izlazak itd.) koji se zatim evidentira u sistemu i na osnovu toga kreira dalja analitika kretanja uposlenika na radnom mjestu.

 

Osnovne funkcionalnosti ERV sistema:

Web portal:

 • pristup sistemu sa bilo kojeg računara na Internetu
 • prijava na sistem koristeći korisničko ime i password
 • pristup uposlenika ERV sistemu prema dodijeljenim privilegijama
 • unos i upravljanje organizacionim jedinicama i odjelima
 • unos i organizacija smjena
 • unos i organizacija uposlenika po org. jedinicama, odjelima, te smjenama
 • pregled prisustva uposlenika u preduzeću u svakom trenutku (po org. jedinicama, odjelima)
 • pregled dnevnih događaja i vremena provedenog na poslu i van posla za svakog uposlenika i za odjele
 • pregled prosječno provedenog vremena za svaki dogadjaj po org. jedinicama i odjelima
 • pregled obračuna broja sati na mjesečnom, sedmičnom i dnevnom nivou uz pregled dogadjaja
 • pregled nepravilnosti – neispunjen fond radnih sati, previše vremena provedeno van posla i sl.
 • registrovanje i odobravanje pristupa baznih stanica i klijent aplikacija sistemu
 • generisanje velikog broja izvještaja

Bazna stanica:          

 • prijava dolaska na posao/odlaska sa posla koristeći NFC kartice ili jedinstveni PIN, te odabirom razloga ukoliko je riječ o izlasku sa posla
 • mogućnost korištenja uredjaja u offline mode-u sa naknadnom sinhronizacijom podataka
 • mogućnost prijave i odjave na više uredjaja (udaljeni sektori, skladišta, spratovi itd.)

Klijent (mobilna) aplikacija:

 • mogućnost prijave koristeći korisničko ime i password ili jedinstveni PIN
 • prijava sa terena (kada je u pitanju poslovni izlazak ili rad na terenu)
 • prijava odsustva sa posla
 • evidencija lokacije uposlenika
 • pregled obračuna sati po mjesecima, sedmicama i danu, uz pregled događaja

Dodatne funkcionalnosti ERV sistema:

 • integracija ERV sistema sa modulom Plate i Godišnji odmori
 • grupni unos podataka prema odgovarajućem formatu
 • slanje zahtjeva za godišnji odmor putem klijent mobilne aplikacije ili web portala
 • kreiranje radnih naloga elektronski – koristeći klijent mobilnu aplikaciju ili web portal
 • mogućnost integrisanja klijent aplikacije sa modulom Plate, te pregled plata po mjesecima
 • mogućnost prijave na sistem putem active directory-a

ERV sistem obuhvata evidentiranje dolazaka/odlazaka, te se kroz obradu ovih podataka kreiraju adekvatni izvještaji. Na osnovu datih podataka, moguće je u bilo kojem trenutku prikazati podatke o vremenu uposlenika provedenom na poslu i van posla, za dnevni, sedmični ili proizvoljno odabran vremenski period. Dati izvještaji se mogu eksportovati u više standardnih formata (pdf, docx, xlsx).

evidencija radnog vremena slika