Web aplikacija Putni nalozi omogućava evidentiranje putnih naloga, bilo jednostavnih ili onih složenih. Prate se sve zakonske odredbe i implementiraju u sistem. Kao web modul dostupan je sa različitih uređaja koji imaju pristup internetu, bez prethodne instalacije. Svi propisani obrasci su raspoloživi i automatski se popunjavaju na osnovu unesenih podataka (Nalog za službeno putovanje, Obrazac PN-4).

Obračun se vrši automatski na osnovu unesenih podataka o akontaciji i troškovima (gdje su automatski uračunati i npr. troškovi korištenja privatnog automobila). Aplikacija vrši konverziju stranih valuta u konvertibilne marke, na osnovu vrijednosti kursa za taj dan. Kako je sistem automatizovan, dobro kontrolisan, mogućnosti greške se svode na minimum, proces se ubrzava što vodi uštedama u poslovanju.

Bitne karakteristike modula:

 

comp it putni nalozi