Telefon: +387 33 650 441 +387 33 650 442

COMP-ERV je potpun informacioni sistem za evidenciju uposlenika i radnog vremena razvijen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu objavljenom u Službenim novina Federacije BiH 18.11.2016. godine. COMP-ERV ima mogućnost integrisanja sa modulima za obračun plata.

Za više informacija o COMP-ERV informacionom sistemu kontaktirajte nas na 033/713-450 ili putem email-a office@comp-it.ba

Sistem omogućava evidentiranje svakodnevnih događaja u preduzeću, kao što su: dolazak na posao, odlazak na pauzu, poslovni izlazak, odlazak sa posla, privatni izlazak i druge aktivnosti. Na ovaj način omogućena je potpuna i efikasna kontrola vremena koje uposlenici provedu na poslu, kontrola njihovog kašnjenja, te prekovremenog rada i njihovih pauza.

Evidencija radnog vremena koristi se za praćenje i evidentiranje radnog vremena, tako da menadžment kompanije dobija vrlo efikasan mehanizam za kontrolu utroška radnog vremena.

Web aplikacija za evidenciju radnog vremena zaposlenih obuhvata bilježenje i memorisanje dolazaka/odlazaka, te se kroz obradu podataka kreiraju adekvatni izvještaji. Na osnovu prikupljenih podataka, moguće je na dnevnom, sedmičnom ili proizvoljno odabranom vremenskom periodu, prikazati podatke u vidu izveštaja. Dobijeni izvještaji daju potpun presjek rada zaposlenih u dužem vremenskom periodu, odnosno odražavaju efikasnost njihovog rada i zamjenjuju manuelno vođenje evidencije.

Neki od izvještaja su: Evidencija o radnom vremenu za dan po uposlenicima, Evidencija uposlenih po mjesecima, Matična evidencija uposlenika i drugi.